0
Shesha Raghunathan

Advisory R&D Engineer at IBM